Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Beşiktaş

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Beşiktaş

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Kuruluşu

"Sanat ve sanat eğitimi toplumların ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Türk eğitim sistemi içinde çeşitli kurumlar, toplumun bu alandaki ihtiyacını gidermek adına çalışmalar yapmış, öğretim programında tatbiki sanatlara yer verme çabaları göstermiştir ancak yetersiz kalmışlardır. 1950’li yıllarda endüstri ve endüstrileşme hızının artmasıyla Türkiye’de de Bauhaus ilkeleri doğrultusunda kurulan bir okula ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi için ortaya çıkan ilk kurum “Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu” dur." [Usluca, 2011, sayfa 52]

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu

Tatbiki'de Eğitim

Güzel Sanatlar Akademisi, 1936

Güzel Sanatlar Akademisi, 1936

"1956-57 ders yılında açılan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, o tarihe kadar Türkiye’de sanat eğitimi veren Güzel Sanatlar Akademisi’nin (Bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) yanında farklı gereksinmeler ve bakış açıları ile hayata geçirilen yeni bir uygulamalı sanatlar kurumudur." [Celbiş, 2006, Tasarım Kuram Dergisi]

1956 yılında, eğitim programını geliştirmek ve görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek üzere Almanya’da Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’nden Prof. Adolf G. Schneck görevlendirildi. Prof. Schneck ülkesinde eğitim konularında bilgili ve deneyimli bir kişi olarak, bu tip eğitim kurumlarında öğretim üyesi ve yönetici olarak çalışıp; Bauhaus’u, onun eğitim ilkelerini bilen bir uzman olarak yaptığı araştırmaların sonunda o yılların koşulları ve ülke gereksinmeleri doğrultusunda beş bölümden oluşan bir okulun açılmasını öngören raporunu sundu. Okulun ilk eğiticileri, özellikle Almanya’dan gelen ve uygulamalı sanatlar konularında uzman olan kişilerdir. Aynı şekilde Türk eğiticiler de, uygulama ağırlıklı, öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye önem vererek bu konsept doğrultusunda eğitime katkı sağlamışlardır.

Adolf Gustav Schneck Fotoğraf

Maarif Vekaletinin önerisi, 1.10.1955 tarihli Reisicumhur Celal Bayar onayı ile davet edilen ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nun yönetmelik, bölüm ve ders programlarını hazırlayan Adolf Gustav Schneck

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Fotoğraf Atölyesi

Fotoğraf Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Dekor Atölyesi

Dekor Atölyesi

Seramik Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Seramik Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Seramik Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Seramik Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Seramik Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Seramik Atölyesi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - Seramik Atölyesi

1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Dekoratif Resim, Grafik Sanatlar, Seramik, Tekstil Sanatları, Mobilya ve İç Mimarlık bölümleri olmak üzere beş bölüm bulunuyordu.

Bauhaus ekolü ile kurulan kurumun hedefi; çağın gereksinim duyduğu yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi ve uygulamacı bireyler yetiştirmekti. Bu hedefle, eğitim programları sürekli yenilendi. 1962 yılında eğitim programında yenilemeler yapılarak dört yıllık lisans eğitimine geçildi

Kurulduğu dönemlerdeki ekonomik ve fiziksel yeterlilikle hem atölye olanaklarından hem de öğrenci sayısındaki azlıktan istifade ederek verimli bir eğitim süreci geçirilmiş ve okul; 60'lı yılların başından itibaren ülkenin sanat ve henüz o şekilde telaffuz edilmeyen tasarım gündeminde önemli bir yer almaya başlamıştır. Yine bu dönemde üniversitelerde endüstri tasarımı kavramından söz edilmeye başlandığı görülür.

DTGSYO Tanıtım Kitapçığı, 1967, Mustafa Aslıer Arşivi

DTGSYO Tanıtım Kitapçığı, 1967, Mustafa Aslıer Arşivi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğrencileri Devlet Malzeme Ofisi binası duvarına resim yaparken. (1979) Sağdan sola: Ekrem Özen, Niyazi Mansız, Ahmet İhsan Aslantürk

(Arşiv: Ekrem Özen)

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğrencileri Devlet Malzeme Ofisi binası duvarına resim yaparken.

Endüstriyel Tasarım Kavramı

60'lı yıllar Avrupa ve dünyada endüstriyel ilişkilerin ön planda olduğu yıllardı. Bu gelişmeler doğrultusunda üniversitelerde de endüstri tasarımı kavramından söz edilmeye başlandı, böyle bir bölümün açılması artık gündemdeydi. 1965 yılında, açılması hedeflenen bölüme öğretim görevlisi yetiştirmek amacıyla Almanya'ya öğrenci gönderilmeye başlandı. Almanya tercih edilmesinin nedeni iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler kadar o dönemde tasarım dünyasında sıkça bahsi geçen Ulm Tasarım Yüksek Okulu'nun (HFG Ulm) tasarım dünyasına getirdiği yenilikçi bakış açısından faydalanmaktı. Öğrenci gönderimine devam edilen 70'li yıllarda İç Mimarlık Bölümü eğitimini ikiye ayırdı: "iç mimarlık" ve "mobilya ve ürün tasarımı". Bu ayrımla her iki dalın eğitim programı ve kadroları belirlenmeye başlarken 12 Eylül darbesiyle bölümün resmi kuruluş sürecinde aksamalar yaşandı.

Ulm Tasarım Yüksek Okulu, 1955

Ulm Tasarım Yüksek Okulu, 1955

Mobilya ve İçmimarlık Bölümü Broşürü, Nurten Ünansal

Mobilya ve İçmimarlık Bölümü Broşürü, Nurten Ünansal

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu - 1979 mezuniyet hatırası

1979 mezuniyet hatırası

Tatbiki'den Marmara'ya

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

"Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, kuruluşundan tam 25 yıl sonra 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmündeki kararnameli YÖK yasasının 14. maddesi uyarınca, Güzel Sanatlar Fakültesi adı ile Marmara üniversitesine bağlanır." [Usluca, sayfa 97]

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Beşiktaş

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Beşiktaş

12 Eylül sonrası kurulan YÖK ile tüm yüksek öğretim kurumları tek bir çatı altında toplandı ve DTGSYO, yeni oluşturulan Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlandı (1982). "Fakülte" olarak adlandırılmaya başlayan kurumun eğitim yapılanması birkaç yıl sürdü ve 1985'te Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bağımsız bir bölüm olarak resmen kuruldu. Bu esnada fakülte; Beşiktaş Akaretler'den (Günümüz Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı) Acıbadem'e taşınır.

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi - DTGSYO - Tabela

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi

Eğitim

Günümüze kadar geliştirilerek gelen ders programının yanında 2000'li yıllarda AB normlarına uygun kredili sisteme geçildi. Bölüm, kuruluş amacını belirtirken, endüstri tasarımcısını “insan ve insan gruplarının fiziksel ve ruhsal gereksinmelerini karşılayacak tasarımları yapacak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çalışacak meslek adamları” olarak tanımladı. Tasarım eğitiminde öğrencileri bilimsel, sanatsal ve grup çalışmalarına yönlendiren bir sistem kuruldu. Program içeriğinde yaratıcılığı teşvik edip tasarım için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıran proje dersleri; teknik ve konstrüktif bilgiler veren dersler ile bu bilgi ve becerileri kuramsal bir temele oturtmayı amaçlayan araştırma, planlama, yöntem bilgileri, sosyal davranış kuramları, ekonomi, işletme, pazarlama gibi kuramsal dersler bulunmaktadır. Bugün, bölümün yapısına bakıldığında, MÜGSF Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, devlet üniversiteleri içinde Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı tek bölümdür. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölüm, 2017 yılı itibariyle ÖSYM sayısal puanı ile öğrenci alımı yapmaktadır.

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Grafiti Duvar

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi - Yangın Merdiveni - Perspektif fotoğraf
Marmara GSF Enüdstri Ürünleri Tasarımı Koridor

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Acıbadem'den Dragos'a

Taşınıyoruz... Duyurusunu okuyabilirsiniz... ↗

Bir üniversitenin konumunun değişmesine baktığımızda bu önemsiz bir olay olarak gözükse de yalnızca bir olaydan ibaret olmadığını hatta bağlam, kapsam ve ortamla birlikte olgu olduğunu görebiliriz. İnsanlar, yaşadığı ortama ve bağlama göre şekil alır. Bu şekil alma konusunda ortamı bağlamdan koparmanın mümkün olmadığını görürüz. Yapılan bir tercih, pek çok kişinin yaşamında olumlu veya olumsuz sonuçlar bırakır. Bu tür kararların en az zararla sonuçlanması adına, demokratik bir ortamda akademisyenler ile tartışılıp öğrencilere danışılması gerekir. Fikirler tartışılıp konuşulmadığında olayların ne kadar farklı noktalara gidebileceğini geçmişe bakarak görebiliriz. Bu tür olayların en açık dille ifade edilip; neden, sonuç, amaç, kapsam gibi sorular ve sorunlar çözülerek gidilmesi gerekir.

Verilmiş bir karar sonucunda en çok etkilenecek grubun öğrenciler ve akademisyenler olacağına eminiz... Bu karar neticesinde olumsuz durumların yaşanmamasını diliyor ve lütfen öğrencilerinizin düşüncelerini önemsiz, değersiz, yetersiz görmemenizi temenni ediyoruz...

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan bizleriz... Bunu da; fikirleri özgürce tartışarak, yeni fikirler üreterek, yekvücut olarak başarabiliriz...

‘’Bu yüzyılda sanat hayatını baltalayan faydacılığın hakimiyetine karşı isyan etmeliyiz.’’ - William Morris

1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu olarak kurulan Fakülte kuruluşundan bu yana çağdaş, yenilikçi ve uygulayıcı bir eğitim konseptiyle ülkenin sanat ve tasarım hayatına yeni açınımlar sunmuş; aynı ilkelerle ülke tasarımına katkılarını sürdüren Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, önümüzdeki yıllarda da Türk tasarımındaki özgün konumunu koruyarak misyonunu sürdürecektir.

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Yılı Mezuniyet Töreni

Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Yılı Mezuniyet TöreniYazı ve görsellerin kaynaklarına butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yazı genel bir bilgilendirme olarak hazırlanmıştır. Eksik, yanlış veya eklenmesini talep ettiğiniz yerleri, bilgi@markut.net adresine mail gönderebilirsiniz.

  
  Ümit Celbiş. Marmara University, Faculty of fine arts, Department of Industrial Design. Tasarım Kuram. 2006; 3(5): 34-40
  
  Bircan Ak, Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği, 2008, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi

  ÖZGE USLUCA, Sanatta Yeterlilik Tezi
  DEVLET TATBİKİ GÜZEL SANATLAR YÜKSEK OKULU’NDAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NE ARŞİVDEKİ EL SANATLARINDAN SANATSAL TEKSTİLLERE
  2011, sayfa 52, 97
  
  https://gsf.marmara.edu.tr/fakulte/tarihce
  
    
    
    Görseller:
    
    Adolf Gustav Schneck Fotoğrafı:
    https://www.instagram.com/tatbiki.bellek
    
    Güzel Sanatlar Akademisi Fotoğrafı:
    https://www.e-skop.com/skopbulten/tezler-erken-cumhuriyet-doneminde-sanat-yapmak-istanbulda-guzel-sanatlar-akademisi-ve-ankarada-resim-is-bolumu/2452
    
    Fotoğraf Atölyesi | Dekor Atölyesi Fotoğrafları:
    https://evetbenim.com/26-yil-sonra-yuzlerce-tatbiki-mezunu-sanatci-bulustu/
    
    Seramik Atölyesi Fotoğrafları
    https://www.facebook.com/media/set/?vanity=yucel.donmez&set=a.10152219643873120
    https://evetbenim.com/26-yil-sonra-yuzlerce-tatbiki-mezunu-sanatci-bulustu/
    https://www.facebook.com/photo?fbid=10152219644893120&set=a.10152219643873120
    
    
    
    DTGSYO tanıtım kitapçıkları:
    
    https://www.instagram.com/tatbiki.bellek
    
    
    
    Malzeme Ofisi binası duvarına resim yaparken. (1979)
    https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206849?fbclid=IwAR0UN1eS2endfUuHcZmETvcfNmNmZipc83UIj50Xs7QZq1ElIjpa5O4e82M
    
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217421367906439&set=g.46556475585
    
    
    
    Ulm Tasarım Yüksekokulu
    https://www.sosbrutalism.org/cms/15889663
    
    
    
    Tatbiki Yüksek Okulu Önünde Fotoğraf:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=1623823551143452&set=g.46556475585
    
    
    
    1979 mezuniyet hatırası:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=2303258473152826&set=g.46556475585
    
    
    
    Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Önünde Fotoğraf:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159086511071692&set=g.46556475585
    
    
    Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi: Arka Duvarı
    https://www.facebook.com/muralistanbul/photos/br.AbqfuLE9k3BVNpo47MLHwXcoh72AMxrJMUgsTAyk4BdPALxgYZMt9jDwHVF6cx1qsHx26Gx6_PGH4DWhUYynQO1e9N8mvjxCqZtiewfH6gxlHFOqg47-cVESP-Q6FwVI9x0DI1bMvnRdCfgJV263Cvnr/1058738260804564
    
    Marmara GSF Yangın Merdiveni
    https://www.instagram.com/mvb.photo/
    
    Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Yılı Mezuniyet Töreni
    https://www.marmara.edu.tr/news/guzel-sanatlar-fakultesi-2018-2019-yili-mezuniyet-toreni
   

Bu makale tarihinde MARKUT Dergi Sayı: 07 altında Elif Ersöz , Atahan Göktürk Güner tarafından yazılmıştır. Sayının devamını aşağı kaydırararak okuyabilirsiniz. Üst menüden diğer sayılarımızı okuyabilir, buraya tıklayarak anasayfaya dönebilir veya alt bölümdeki formu doldurarak dergimize abone olabilirsiniz.

Paylaş:
Markut Mailde İllustrasyon
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.